Com Tam 
DSCF0803_1024-11.jpg

My landlords run small restaurant called Com Tam.


Narrow Alley in Rainy Day 
110A0902_1024bk-11.jpg


Chua Ong Bon (Ong Bon Pagota) - 2 
110A1071_1024-11.jpg


Chua Ong Bon (Ong Bon Pagota) 
110A1075_1024-11.jpg

A Small Chinese temple in district 5, Ho Chi Minh city.


MIẾU NHỊ PHỦ (Chùa Ông Bổn)


Search form